Hội thảo khoa học "Cơ sở lý luận và thực tiễn, các nội dung của văn hóa an toàn và xây dựng mô hình cơ sở văn hóa an toàn trong sản xuất ở Việt Nam"

Sáng 21/0/2014, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu KHKT Bảo hộ lao động đã tổ chức Hội thảo khoa học “Cơ sở lý luận và thực tiễn, các nội dung của văn hóa ...