Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Tổng Liên đoàn: “Nghiên cứu thực nghiệm nhằm xác định và đề xuất các giới hạn khuyến nghị đối với việc nâng nhấc vật nặng bằng tay cho người lao động Việt Nam”.

Chiều 22/10/2014, Viện Nghiên cứu KHKT Bảo hộ lao động đã tiến hành nghiệm thu đề tài khoa học cấp Tổng Liên đoàn: “Nghiên cứu thực nghiệm nhằm xác ...