Dữ liệu đánh giá nguy cơ phơi nhiễm hơi khí độc trong một số ngành nghề

Vừa qua, Viện NC KHKT bảo hộ lao động đã tổ chức nghiệm thu đề tài: “Nghiên cứu áp dụng phương pháp đánh giá các chỉ số nguy cơ sức khỏe đối với ...